Hvað er þetta RSS?
Hugi.is býður nú upp á RSS strauma af nýjustu Greinum og Bloggum.
Þessir svokölluðu straumar eru ætlaðir til birtingar á vefsíðum sem vilja sýna hvað er nýjast á Huga eða í þar til gerðum forritum.
Mörg slík forrit eru til og eru mörg að finna hér(Tucows spegill Símans).

eins og hvaða forrit??? spegillinn vikar ekki :(